Сода каустик (люспи и микроперли)

Сода каустик - люспи, микроперлиNaOH – натриева основа (сода каустик – люспи и микроперли)

Натриевата основа (NaOH, натриев хидроксид или сода каустик) е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействито на метала натрий с вода.

Съвременните методи за получаване на сода каустик се базират на т. нар. хлоралкална електролиза. При електролиза на воден разтвор на натриев хлорид се получават едновременно няколко продукта с техническо значение (натриева основа, хлор и водород):

Безводната сода каустик представлява бяло кристално вещество, което е силно разяждащо. Тя лесно реагира с водата, при което се отделя голямо количество топлина. Содата каустик абсорбира влагата и въглеродния двуокис от газовете. Опаковките трябва да се съхраняват плътно затворени, за да не се допусне овлажняване и произтичащо от него втрърдяване на продукта.

Свободно течащите и бързоразтварящи се люспи, перли и микроперли имат обемно тегло от 0,75 до 1,14 kg/gm3. Сода каустик трябва да се съхранява в оригиналните херметични опаковки в добре проветрявани и сухи помещения.

Трябва да се вземат предохранителни мерки, за да се избегне всеки случаен контакт между сода каустик и вода, както и други химикали, с които тя реагира бурно – например трихлоретилен, етилендихлорид, ацеталдехид, фосфор, леки метали и други.

Сода каустик намира приложение в промишлеността, при дезинфекция и в бита.